Planovi armature

Planovi armature su neizostavni dio izvedbene projektne dokumentacije. Po terminskom slijedu izrade projektne dokumentacije, nakon statičkog proračuna armirano-betonskih (AB) konstrukcija treba izraditi izvedbene nacrte. Njih čine planovi oplate i armature koji u izvedbenoj fazi predstavljaju podlogu građevinskoj firmu za izvodbu AB radova.

Izvedbeni nacrti

Izvedbeni nacrti (planovi oplate i armature) vrlo su bitan dio projektne dokumentacije jer će finalan proizvod (projektirana građevina) biti izvedena upravo prema njima. Kasnije preinake su vrlo komplicirane (nako što su izvedeni betonski elementi) te je vrlo bitno da oni budu maksimalno točni. Oni su namjenjeni isključivo za gradilište i daju sve potrebne informacije za izvođenje. Izrađuju se u skladu s glavnim projektom, u mjerilu 1:50, a detalji u mjerilu 1:25, 1:20 ili 1:10.

Kako bi osigurali maksimalnu točnost, kod izrade izvedbenih nacrta koristimo BIM tehnologiju. Software koji koristimo je Nemetschekov paket Allplan Engineering 2022. koji nam služi da kreiramo BIM (Building Information Modeling) model. Iz njega generiramo tlocrte, presjeke i poglede koji su nam potrebni za izradu nacrta.

Planovi armature

Planovi savijanja armature (armaturni nacrti) predstavljaju detaljne nacrte savijanja armaturnog čelika (tzv. armature) koji izvođačkoj firmi služi za ugradnju istog u armirano betonski element. Dio su izvedbenih nacrta crtanih u mjerilu 1:50, a izrađuju se na temelju planova oplate. Vrlo su bitni izvođačkoj firmi za narudžbu armature specificirane po pojedinačnim pozicijama te kasnijoj ugradnji tih pozicija na točno određeno mjesto na gradilištu.

bewehrungsplan
Bewehrungslan

Koje sve elemente kvalitetan plan savijanja armature sadrži?

sastavnicu na kojoj su definirani svi najbitniji podaci o projektu
 specifikaciju građevinskih materijala – betona, armature, klase drva, opeke i sl.
minimalno 2 pogleda na betonski element koji se armira (tlocrt, pogled)
točna i detaljna specifikacija svake pozicije armature
osnovne kote betonskog elementa, osi za orijentaciju i smještaj betonskog elementa

detaljna specifikacija svih proizvoda koji se ugrađuju (npr. elementi za prekid toplinskog mosta, elementi za nastavljanje armature, probojna armatura i sl.)
specifikaciju za narudžbu armature s konačnom masom armaturnog čelika

– Dovoljan i potreban broj detalja u mjerilu 1:25, 1:20, 1:10, 1:5 i sl.
 posebne upute (ukoliko postoje) za ugradnju betona, mjesta prekida betoniranja, mjesta razvitka kontrolirane pukotine.

Naš projektni ured nudi izradu armaturnih nacrta za sve tipove i vrste objekata, a na osnovu prethodno provedenog statičkog proračuna.

Više primjera izrade izvedbenih nacrta unutar našega ureda mogu se pronaći na našim referencama.