Izvedbeni nacrti

Izvedbeni nacrti (planovi oplate i armature) vrlo su bitan projektne dokumentacije jer će finalan proizvod (projektirana građevina) biti izvedena upravo prema njima. Oni su namjenjeni isključivo za gradilište i daju sve potrebne informacije za izvođenje. Izrađuju se u skladu s glavnim projektom, u mjerilu 1:50, a detalji u mjerilu 1:25, 1:20 ili 1:10.

Kod izrade izvedbenih nacrta koristimo Nemetschekov softwareski paket Allplan Engineering 2022. koji nam služi da kreiramo BIM (Building Information Modeling) model. Iz njega generiramo tlocrte, presjeke i poglede koji su nam potrebni za izradu nacrta.

 • Allplan nije samo 3D već 4D, 5D, 6D itd., gdje svaki od “D” označava skup podataka koje pridodajemo modelu (npr. vrijeme izrade, cijena koštanja pojedinih elemenata, kvaliteta materijala itd.)
 • njime koristimo informacije o projektu, uobličene u virtualni 3D model objekta.
 • Allplan skuplja sve mjerodavne informacije za građevinski projekt u jedan model
 • svi sudionici u gradnji mogu ih koristiti kako njima najviše odgovara
 • pogodan za korištenje i nakon gradnje – Facility Management

Prednosti softwarea i izrade izvedbenih nacrta:

 • precizno definiranje troškova
 • precizan plan gradnje
 • brže uočavanje potencijalnih problema
 • vjerni prikaz za lakšu komunikaciju
 • olakšana koordinacija sa suradnicima i investitorima
 • kvalitetnija konačna rješenja

Kreiranje BIM modela u Allplanu nije samo ideja prezentirana putem 3D modela, već budući objekt sagrađen digitalno.

Više primjera izrade izvedbenih nacrta unutar našega ureda mogu se pronaći na našim referencama, a detaljnije oko izvedbenih nacrta možete vidjeti na stranicama: planovi oplate i planovi armature.